سیاست های اصل 44 ، یک تحول بزرگ
مسئله اقتصاد مهم است ؛ اقتصاد مقاومتی مهم است . البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد . مردمی کردن اقتصاد ، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است . این سیاست  های اصل 44 که اعلام شد ، میتواند یک تحول به وجود بیاورد ؛ و این کار باید انجام بگیرد .البته کارهائی انجام گرفته و تلاش های بیشتری باید بشود .

بخش خصوصی را باید توانمند کرد غ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند ، هم سیستم بانکی کشور ، دستگاه های دولتی کشور و دستگاه هائی که می تواند کمک کنند – مثل قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه – کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند . ( بیانان در دیدار کارگزاران مظام
1391/5/3 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,