سعی کنیم نگاه سوسیالیستی و مارکسیستی بر تفکر اقتصادی ما غلبه پیدا نکند . آنها نگاهشان نگاه دیگری است . در نظام  سوسیالیستی ، نفس سرمایه محکوم است ؛ در نظام اسلامی به هیچ وجه اینجوری نیست ؛ سرمایه محکوم نیست ، سوء استفاده از سرمایه محکوم است .

نمی شود هم کسی بگوید آقا سرمایه طبیعتش سوء استفاده است . نخیر ، اینجوری نیست . میتوان با مقرارت درست ، با مدیریت صحیح ، سرمایه  را در جهت درستی هدایت کرد و راه برد . بنابراین آنچه که ما در سیاست های اصل 44 مطرح کردیم ، به هیچ وجه با اقتصاد عدالت محور منافاتی ندارد ؛ بلکه به یک معنا مکمل و متمم آن است . ( بیانات در دیدار با دانشجویان
1391/5/17 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,