جنگ اقتصادی هم یکی دیگر است . می خواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند . من عرض میکنم میدان برای تحرک اقتصادی ملت ایران باز است . با سیاستهای اصل 44 که ابلاغ شد و دولت هم مجدانه دنبال این است که اینها را تحقق ببخشد و باید هم دنبال کند ، میدان کار اقتصادی باز است ، نه فقط برای افرادی که ثروتمندند ، حتی برای آحاد مردم .

از سیاست های اصل 44 همه باید استفاده کنند . کسانی که  توانایی سرمایه گذاری را با اجنماع و شرکت انجام دهند ، اینها راه دارد . آحاد مردم و صنوف مختلف مردم می توانند سرمایه گذاری کنند ؛ می توانند در این راه با یکدیگر شریک شوند و سهیم باشند ...

مسئولین دولتی باید راه های مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی به آنها بگویند .این سیاست ها به معنای تولید ثروت عمومی برای جامعه است . ( بیانات در دیدار زائرین حرم رضوی
1386/1/1 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,