علم نافع
علاوه بر این ، علم مجرد و به تنهایی هم کافی نیست ؛ علم را باید وصل کنیم به فناوری ، فناوری را باید وصل کنیم به صنعت ، و صنعت را باید وصل کنیم به توسعه ی کشور . صنعتی که مایه ی توسعه و پیشرفت کشور نباشد ، برای ما مفید نیست ؛ علمی که به فناوری تولید نشود ، فایده یای ندارد و نافع نیست .

وظیفه ی دانشگاهها سنگین است ؛ وظیفه ی آموزش و پرورش سنگین است ؛ وظیفه ی مراکز تحقیقاتی و مراکز پژوهشی سنگین است .(بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم رضوی
1385/1/1 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,