ما جهاد اقتصادی را یک ضرورت برای کشور میدانیم ، نه صرفاً یک اولویت ؛ یک نیاز قطعی است . اولا اقتصاد ، پیشرفت اقتصادی ، رونق اقتصادی ارتباط مستقیم دارد با معیشت مردم ...خب ، ای به اقتصاد وابسته است . یک اقتصاد خوب ، سالم ، وافر و پیشرو می تواند وضع زندگی مردم را خوب کند . خب ، این یک دلیل است مبنی بر اینکه لازم است ما در کار اقتصاد مجاهدت کنیم.

یک مسئله ی دیگر ، مسئله ی رسیدن به چشم انداز است ..بدون جهاد اقتصادی ، به چشم انداز نخواهیم رسید ..پیشرفت اقتصادی ما و رسیدن به اهداف چشم اندازه ، به خاطر این است که اگر چناچه به آنجا نرسیدیم ، ملت ما و کشور ما دچار ضربات سختی خواهد شد ؛ احیاناً ضربات مهلکی به ما وارد خواهد آمد . باید به آنجا برسیم ؛ این نیاز ماست . ( بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت 6/6/1390 )
برچسب ها :
 ,   ,