البته تحریم برای ما جدید نیست، ما سی سال است تو تحریمیم.همه ی این کارهائی که شده است ، همه ی این حرکت عظیم ملت ایران، در فضای تحریم انجام گرفته؛ بنابراین کاری نمیتوانند بکنند . خب، ولی این دلیلی است برای همه ی مسئولان و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینی، به پُر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمی است . همه خودشان را باید موظف بدانند . (بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور 1389/6/16)برچسب ها :
 ,   ,   ,