اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم.

پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است كه مستقیماً یك سلسله مقررات اقتصادی درباره مالكیت ، مبادلات ، مالیاتها، حجرها، ارث، صدقات، وقف، مجازات های مالی یا مجازاتهایی در زمینه ثروت و ... دارد.

اسلام كتاب "البیع، الاجاره ، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث ، كتاب الهبه، كتاب الوقف" دارد و از طرف دیگر می دانیم اصل "نؤمن ببعض ونكفر ببعض" همانطور كه قرآن كریم می فرماید، مطرود است، علیهذا یا باید اسلام را در بست بپذیریم و یا باید در بست رد كنیم. پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز كم و بیش چنین می باشند.

اسلام مردم را توصیه می كند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی ، خیانت و رشوه همه اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمروی این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت، امانت، عفت، احسان و همچنین حدود دزدی، خیانت و رشوه روشن نمی شود.منبع: نظری به نظام اقتصاد اسلامی اثر استاد مطهری صفحه 17-16برچسب ها :
 ,   ,   ,