اقتصاد مقاومتی راهبردی کلی واساسی برای پیشرفت اقتصاد است.از شاخصه های مهم اقتصاد پیشرفته “مقاوم بودن” آن در برابر نوسانات وفشارهای داخلی وخارجی است،مردمی کردن اقتصاد واینکه مردم درامور اجرایی کشوربه ویژه اقتصادی مشارکت فعال ومثبت داشته باشند.

در میان آثار استاد مطهری اجمالاً به این موضوعات اشاره شده است .عزم همان اراده وهمت است که در عمل به اجرا گذاشته می شود وآنگاه که انسان به مرحله رشد اندیشه وتفکر می رسد از این موهبت الهی نیز برخوردار است .

به تعبیر استاد شهید «انسان میوه درخت طبیعت است ،میوه درخت دنیاست،تمام امکاناتی که برای ما انسانها موجود است،در طبیعت ودنیا موجود است،برای ما خوب شدن در دنیا امکان دارد (بستگی به نوع انتخاب ومیزان همت واراده مادارد) وسایل بد شدن و بدتر شدن هم باز در دنیا موجود است، ما که در این دنیا هستیم، بر روی درخت طبیعت ودنیا هستیم ،میوه این درخت هستیم ،اگر عبادت کنیم مثل میوه ای که می رسد،رسیده می شویم و اگر گناه کنیم مانند میوه ای که آفت زده می شود،آفت زده می شویم.»عزم واراده پیش نیاز تحرک وعمل است ،ایجاد فرصتها نیز تلنگری است برای دست یافتن به هدف مورد نظر،عزم ملی در تغییر نگرش نسبت به زندگی وامور معاش،عزم ملی در دفاع از منافع مکتب اسلام ،از حریم کشورداری است.(آزادی معنوی ص۶۶)

مردم یکی از بخشهای اقتصاد مقاومتی به شمار می روند که بدون توجه به نقش اساسی آنها برنامه ریزی ومدیریت اقتصادی میسر نخواهد بود.انسان یک عامل محوری در همه ابعاد و وجوه جامعه از جمله فرایندهای اقتصادی است .زیرا از یک طرف قدرت مدیریت نظام و تخصیص منابع را دراختیار دارد واز طرف دیگر با نیروی کار خود به تصمیم های اتخاذ شده خود جامه عمل می پوشاند .

این پیشرفت وموفقیت ویا حتی شکست جوامع بستگی تمام وکمال به کم وکیف انسانی جامعه دارد ،اما نقش اصلی واساسی مردم در اقتصاد مقاومتی در مدیریت مصرف جلوه می کند و اگر مردم به مصرف کالاهای داخلی ودوری از اسراف تمایل پیدا کنند ،بسیاری از فشارهای خارجی کاهش می یابد وکسب وکار داخلی رونق پیدا می کند.

شهید مطهری جهاد اسلامی را صِرف شمشیر زدن وبا دشمن جنگیدن را شرط نمی داند ،بلکه هر عملی است که انسان را ازضعف ایمان به یقین واعتقاد راسخ رهنمون می شود.امروز جهاد یعنی تبلیغ وترویج فرهنگ اسلام با برنامه های جامع وجذاب وجهاد یعنی درگیری در تعبیرمعنوی آن جهاد با نفس را معنی می نماید.(ازادی معنوی ص۱۶۴)

استاد مطهری احترام به عمل ،احترام به کار وکوشش، آن هم سخت کوشی وجهاد وبه تعبیر قران ” هرگونه توجه به زندگی را منافی عبادت وخداپرستی می دانستند “.

پیامبراکرم(ص) فرمودند:«الکارُعلی عیالهِ کالمجاهدِ فی سبیل الله»«یعنی آن کسی که در راه اداره عائله خودش زحمت می کشد،مثل کسی است که در راه خدا شمشیر می زند».

پیغمبر اسلام با هرنوع گداصفتی،کلاشی وکِل برمردم بودن سخت مبارزه کرده است وفرموده اند:«ملعونُ مَن القی کلهُ علی الناس»«یعنی از رحمت خدا به دور است کسی که سنگینی بار زندگی خودش را به دوش دیگران می اندازد»ودر جای دیگر می فرمایند:« اصلحوا دنیاکم واعملوا لاخرتکم کانکم تموتون غداً»«یعنی در کارهای دنیوی  خودتان مصلح باشید ،کار صحیح ودرست بکنید ودنیای خودتان را سروسامان بدهید(مصلح باشید غیر از حریص بودن وپول پرست بودن است)،اما نسبت به آخرت آن طور فکر کنید که گویا همین فردا دارید رخت برمی بندید.

فاطمه تهامیبرچسب ها :
 ,   ,   ,