آیا در مقابل این سیل می شود مقاومت کرد ؟ ما معتقدیم بله ف می شود مقاومت کرد ؛ این وظیفه اصلی ماست . مقاومت ، تنها با استحکام بخشیدن به بنیانها صورت می گیرد . هر سیل بنیان کنی وقتی به یک صخره ی استوار برسد ، نمی تواند در آن اثر بگذارد .

ما باید خود را استوار و مستحکم کنیم و بنیانهای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خود را استحکام ببخشیم . هر کاری که در جهت استحکام بخشیدن باشد ، مقّدس و خوب و مورد اجر و ثواب الهی است . هر چیزی که در جهت متزلزل کردن این پایه ها و بنیانها باشد ، بد است ؛ این دیگر ربطی به جناح و حزب و گروه و تشکیلات ندارد . به نظر من معیار و ملاک ، این است .

برای اینکه ما بنیانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را مستحکم کنیم ، پیش نیاز اوّلی قطعی ما ، ایجاد وفاق و وحدت کلمه است . (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس
1381/3/7 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,