در زمینه ی مسائل اقتصادی ، « اقتصاد تهاجمی » را مطرح کردند ؛ عیبی ندارد . بنده فکر اقتصاد تهاجمی را نکردم . اگر واقعاً یک تبیین دانشگاهی و آکادمیک نسبت به اقتصاد تهاجمی به قول ایشان مکمل اقتصاد مقاومتی وجود دارد ، چه اشکالی دارد ؟ آن را هم مطرح می کنیم .

آنچه به نظر ما رسیده ، اقتصاد مقاومتی بوده . البته اقتصاد مقاومتی فقط جنبه نفی نیست ؛ اینجور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی باشد ؛ نه ، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان میدهد و اجازه میدهد که حتّی در شرائط فشار هم رشد و شکوفائی خود را داشته باشد .

این یک فکر است . شما دانشجو  هستید ، استاد هستید ، اقتصاددان هستید ؛ بسیار خوب ، با زبان دانشگاهی ، همین ایده ی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید ؛ حدودش را مشخص کنید ؛ یعنی آن اقتصادی که در شرائط فشار ، در شرائط تحریم ، در شرائط دشمنی ها و خصومت ها ی شدید می تواند تضمین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد . ( بیانات در دیدار با دانشجویان 1391/5/17 )برچسب ها :
 ,   ,   ,   ,