ما باید بتوانیم از کار کارگر ایرانی حمایت کنیم ؛ از سرمایه  ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم ؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد . سهم دولت در این کار ، پشتیبانی از تولیدات داخلی  صنعتی و کشاورزی است .

سهم سرمایه داران و کارگران ، تقویت  چرخه ی  تولید  و اتقان در کار تولید است . و سهم مردم – که به نظر من از همه ی اینها مهمتر است – مصرف تولیدات داخلی است . ( بیانات در حرم رضوی
1391/1/1 )برچسب ها :
 ,   ,   ,