هدفمند کردن یارانه ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملی است ؛ که اینها میتواند هم رونق ایجاد کند – در تولید ، در اشتغال – و هم موجب رفاه شود غ اینها مایه ی رشد تولید کشور ، رشد اقتصادی کشور ، مایه ی اقتدار یک کشور است .

با رشد تولید ، یک کشور در دنیا اقتدار حقیقی و آبروی بین المللی پیدا می کند . این کار بایستی به انجام برسد . ( بیانات در دیدار کارگزاران نظام
1391/5/3 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,