این کار ، کار بزرگی است ؛ کار مهمی است . یکی از هدفهای این قنون ، عبارت است از توزیع عادلانه ی یارانه هائی که نظام و دولت به مردم میدهد . من قبلا در یک صحبتی شرح دادم که یارانه ها همیشه به صورت نامتعادل و غیر عادلانه در بین قشرهای مختلف مردم تقسیم میشده است ؛ طبیعت کار یارانه ی عمومی همین است .

با هدفمندی یارانه ها ، در واقع  یک تعادلی ، یک اجرای عدالتی در تقسیم و توزیع یارانه ها وجود پیدا کرده است . و من خبرهای موثقی از سراسر کشور دارم که حاکی از آن است که این کار در بهبود زندگی طبقات ضعیف نقش موثر داشته است . این یکی از هدفهاست ، که مهمترین هدف و مقصد از این قانون هم همین است . ( بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی
1391/1/1 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,