یک هدف دیگر ، اصلاح ساختار تولید و اصلاح ساختار اقتصاد کشور است . چرخه تولید در کشور ، چرخه معیوبی بوده است . آنچه را که ما در مجموعه ی تولیدی کشور به دست می آوریم ، با مصرف بیشتر ، هزینه ی بیشتر و دستاورد و بازده کمتر بوده است .

طبق تشخیص کارشناسان اقتصادی – که همه بر آن اتفاق نظر دارند – هدفمندی یارانه ها میتواند این را اصلاح کند ؛ حالت پر مصرف و کم بازده را از تولید کشور بستاند و مصرف و بازده را در تولید متعادل کند. ( بیانات در زائرین و مجاورین حرم رضوی
1391/1/1 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,